Thứ 2, 06/07/2020 - 02:22

Dự thảo Nghị định tổ chức hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa phù hợp thực tế

VCCI vừa có văn bản trả lời Công văn số 4059/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Về điều kiện đối với người làm công tác dược lâm sàng

Điều 7 Dự thảo quy định về một trong các điều kiện người làm công tác dược lâm sàng phải đáp ứng một trong các điều kiện: “được đào tạo liên tục và có Chứng chỉ đào tạo dược lâm sàng”.

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp với VCCI thì điều kiện này chưa phù hợp với thực tế.

“Hiện tại các trường đại học y, dược có tổ chức đào tạo liên tục về các chuyên đề cụ thể của dược lâm sàng và chứng chỉ được ghi tên về các chuyên đề đã đào tạo. Một số sở y tế ở địa phương cũng có chương trình đào tạo liên tục cho các dược sĩ đang làm việc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về dược lâm sàng. Tất cả các hoạt động đào tạo trên thì chứng chỉ được cấp đều không ghi là “Chứng chỉ đào tạo dược lâm sàng”, VCCI lý giải.

Vì vậy, để đảm bảo quy định có tính khả thi, VCCI đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy định này để phù hợp với thực tế.

VCCI cho rằng quy định về một trong các điều kiện người làm công tác dược lâm sàng phải đáp ứng một trong các điều kiện: “được đào tạo liên tục và có Chứng chỉ đào tạo dược lâm sàng là chưa phù hợp thực tế.

VCCI cho rằng quy định về một trong các điều kiện người làm công tác dược lâm sàng phải đáp ứng một trong các điều kiện “được đào tạo liên tục và có Chứng chỉ đào tạo dược lâm sàng" là chưa phù hợp thực tế.

Về điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động dược lâm sàng

Điều 9 Dự thảo quy định về điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động dược lâm sàng, theo đó:

Khoa Dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất để thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động dược lâm sàng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này

Nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất để thực hiện đầy đủ các nội dung dược lâm sàng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

Quy định trên cần được cân nhắc, xem xét ở một số điểm sau:

Pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh đã quy định về điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức khám bệnh, chữa bệnh. Khoa Dược là một bộ phận của tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, vì vậy phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định tại Luật Dược thì Nhà thuốc là một hình thức của cơ sở bán lẻ thuốc. Luật này cũng quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở này.

Từ điểm trên cho thấy, việc Dự thảo quy định về điều kiện cơ sở vật chất của Khoa Dược, Nhà thuốc là không cần thiết và chưa đảm bảo tính thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan. Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định tại Điều 9.

Đỗ Huyền
Tin liên quan