Thứ 4, 08/07/2020 - 15:18

Mỗi bộ, ngành chỉ có tối đa 01 cơ sở đào tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, mỗi bộ ngành chỉ có tối đa 01 cơ sở đào tạo.

Mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 01 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chỉ có tối đa 01 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025, Đề án thực hiện tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, chồng chéo và trùng lắp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 01 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu đến năm 2025 có 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên; 20% trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ một phần chi thường xuyên và 5% trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ một phần chi thường xuyên.

Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 phấn đấu 100% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức; bảo đảm đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm từ 70% trở lên thời lượng của các chương trình bồi dưỡng do cơ sở thực hiện; đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của trường chính trị đảm nhiệm từ 50% trở lên thời lượng của các chương trình bồi dưỡng do trường thực hiện; nâng dần mức độ tự chủ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu đến năm 2030 có tối thiểu 50% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 50% cơ sở còn lại bảo đảm tự chủ tối thiểu 60% trở lên chi thường xuyên.

Để đạt được những mục tiêu trên từ nay đến năm 2030, Đề án sẽ thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tổ chức lại bộ máy bên trong của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng...

Trước đó, với mục tiêu xây dựng đề án theo tiêu chí tinh gọn, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP. Đặc hệ biệt trước yêu cầu mới của cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ, hệ thống này đã bộc lộ những bất cập về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động.

"Hiện tổ chức hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhiều nhưng không mạnh, không thống nhất. Bộ máy tổ chức cồng kềnh, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng còn nhiều chồng chéo, trùng lặp, chất lượng chưa cao. Đội ngũ công chức, viên chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhiều nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Do đó, Đề án tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị được xây dựng nhằm phân tích rõ thực trạng, đề xuất các giải pháp sắp xếp, tổ chức lại hệ thống, tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ chế hoạt động hiệu quả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp", Bộ trưởng cho biết.

Theo đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị: Đề án cần đánh giá tác động của việc tổ chức sắp xếp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá lại thực trạng về tổ chức các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Trong năm 2019, theo phân cấp, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chủ động sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong, không chờ hướng dẫn của cấp trên.

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030, chính thức có hiệu lực từ ngày 7/6/2019.

Thành An
Tác giả: Thành An
Tin liên quan