Thứ tư, 24/07/2024 - 15:59

Thông qua 8 Nghị quyết về tài chính, ngân sách và giám sát

Nhiều Nghị quyết quan trọng đã được HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 thông qua tại kỳ họp thứ 14. Trong đó có 8 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, công tác giám sát…

4 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách

HĐND TP Hà Nội đã thông qua các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, gồm: Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước của TP năm 2022; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2024 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2024; cập nhật cơ cấu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP).

Kỳ họp

Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Đồng thời, HĐND thông qua sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể của TP Hà Nội quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND TP Hà Nội; Quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP.

Báo cáo tại kỳ họp, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Hà Nội Hồ Vân Nga cho biết, Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung UBND TP trình. Cụ thể về nội dung phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước của TP năm 2022, hồ sơ trình của UBND TP về Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 đẩy đủ theo quy định.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình liên quan đến nhóm lĩnh vực tài chính, ngân sách

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình liên quan đến nhóm lĩnh vực tài chính, ngân sách

Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất với dự toán ngân sách năm 2024 như UBND TP đề xuất báo cáo. Nguyên tắc, định hướng này là căn cứ và quy định của luật, chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tế của TP Hà Nội.

UBND TP xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2024 là 408.547 tỷ đồng, cao hơn dự toán Thủ tướng Chính phủ giao 17 tỷ đồng do tính thêm dự toán thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại, tăng 2,2% so với ước thực hiện năm 2023…

Về đề nghị sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ chi khác quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể của TP Hà Nội, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách cho biết, hồ sơ UBND trình HĐND đầy đủ; các bước xây dựng dự thảo nghị quyết thực hiện đúng quy định.

Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Hồ Vân Nga trình bày báo cáo

Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Hồ Vân Nga trình bày báo cáo

Về nội dung liên quan đến mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP, Ban Kinh tế Ngân sách nhận định hồ sơ UBND TP trình đầy đủ, các bước xây dựng dự thảo nghị quyết thực hiện đúng quy định.

Đây là quy định về mức chi đặc thù của TP nhằm tạo điều kiện bổ sung kinh phí hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần khẳng định vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân vận thôn, tổ dân phố.

Việc HĐND TP quyết định mức hỗ trợ này là phù hợp với khả năng cân đối của TP.

Việc sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ chi khác quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể của TP Hà Nội trong khi Chính phủ có các quy định mới liên quan đến điều chỉnh quy định điều chỉnh về tiền lương của cán bộ và định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung là cần thiết để đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cơ quan này. Nội dung trình của UBND TP trình phù hợp với quy định của pháp luật, thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

4 Nghị quyết về hoạt động giám sát

HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đại biểu thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Đại biểu thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Trong đó, về Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội, HĐND TP thống nhất nội dung báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố.

HĐND TP yêu cầu UBND TP chấp hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND TP; đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Chủ động giao các cơ quan chuyên môn rà soát, báo cáo các cơ quan bộ, ngành, Chính phủ xem xét, giải quyết và đề xuất với Quốc hội xem xét, giải quyết những đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan Trung ương theo những nội dung Đoàn Giám sát đã nêu để làm cơ sở triển khai.

Đồng thời, HĐND đề nghị giao nhiệm vụ chuẩn bị từ sớm với các dự án lớn, quan trọng dự kiến triển khai trong giai đoạn trung hạn 2026-2030 để đảm bảo công tác chuẩn bị đầu tư chất lượng, kịp tiến độ yêu cầu...

Về Nghị quyết việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND thành phố tán thành với báo cáo của Thường trực HĐND TP về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết, đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp...

Trong đó làm tốt công tác phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã để đảm bảo kiến nghị của cử tri được xem xét, trả lời và giải quyết đầy đủ, kịp thời...

Lượt xem: 31
Tác giả: Lê Dung
Tin liên quan