Chủ nhật, 21/04/2024 - 03:37

Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BYT về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. Theo đó, Thông tư quy định về nội dung, nguyên tắc, cách tính định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ ngày, giường và kỹ thuật khám bênh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh).

Nội dung và việc sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm định mức lao động trực tiếp; định mức thuốc, vật tư y tế; định mức trang thiết bị (không bao gồm vật tư y tế).

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh họa

Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng làm căn cứ để tính giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm định mức lao động trức tiếp là căn cứ để tính chi phí tiền lương; Định mức thuốc, vật tư y tế là căn cứ để tính chi phí trực tiếp; Định mức trang thiết bị (không bao gồm vật tư y tế) là căn cứ để tính chi phí khấu hao.

Các yếu tố hình thành giá không quy định mức kinh tế - kỹ thuật tại khoản 1 Điều này (khấu hao cơ sở hạ tầng; Bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; Năng lương, nhiên liệu; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quản lý - điều hành) được xác định theo các phương pháp xây dựng giá theo quy định của pháp luật về giá.

Đồng thời, định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn, theo nguyên tắc tính trung bình tiên tiến. Định mức kinh tế - kỹ thuật không được sử dụng làm căn cứ giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về các tính định mức kinh tế - kỹ thuật đối với từng định nêu trên.

Thông tư cũng nêu rõ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư này. Chủ trì tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xây dựng theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Đối với Cục Quản lý Dược cổ truyền, Cục Phòng chống HIV/AIDS chủ trì tổ chức xây dựng và thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám chữa bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực được phân công…

Lượt xem: 16
Tác giả: Phương Thu
Tin liên quan