Thứ tư, 24/07/2024 - 15:10

Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW về doanh nhân thời kỳ mới

Ngày 10/5, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tổ chức quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW về doanh nhân.

Chương trình được kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương với sự tham dự của các các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và xã hội được nâng cao; việc thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân được đẩy mạnh; môi trường sản xuất, kinh doanh được cải thiện, ngày càng bình đẳng, thuận lợi. Vai trò của doanh nhân và tổ chức đại diện cho đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp được củng cố, phát huy. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc; ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; một số doanh nghiệp phát triển đạt tầm khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức quán triệt Nghị quyết 41-NQ/TW về doanh nhân thời kỳ mới
Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW tại điểm cầu Trung ương (Ảnh: Đinh Tuấn)

Tuy nhiên, bên cạnh kết qủa đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Sự phát triển đội ngũ doanh nhân chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, năng lực kinh doanh, kỹ năng quản trị còn hạn chế; số doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt các chuỗi cung ứng còn ít; tính liên kết, hợp tác, khả năng tận dụng cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn yếu. Một bộ phận doanh nhân đạo đức, văn hoá kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc chưa cao, còn vi phạm pháp luật, cấu kết với cán bộ suy thoái, chạy theo lợi ích cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân. Một số cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chậm được triển khai, hiệu quả chưa cao; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu; chưa quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nhân.

Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW về doanh nhân thời kỳ mới
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương (Ảnh: Đinh Tuấn)

Để tiếp tục định hướng, hỗ trợ doanh nhân phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình, tiếp tục đóng góp sức mình vào xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới và các mục tiêu khác, khắc phục những tồn tại của Nghị quyết 09, ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW, về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Theo đó, Nghị quyết số 41-NQ/TW được kết cấu gồm 4 phần có liên quan chặt chẽ với nhau và có nhiều nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, được coi là kim chỉ nam để đội ngũ doanh nhân Việt Nam tự tin, vững bước, chung lòng chung sức xây dựng đất nước hùng cường, phát triển trong thời gian tới.

Các đại biểu thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã được quán triệt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết với 3 quan điểm, 2 mục tiêu, 7 nhiệm vụ; Chương trình kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Theo đại diện của Ban Kinh tế Trung ương, việc tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới công tác xây dựng một đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Nghị quyết cũng là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới tạo động lực để phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương nói riêng và các cấp uỷ đảng cả nước nói chung về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.
 
Lượt xem: 4
Tin liên quan