Thứ 6, 20/09/2019 - 02:46
PPP trong “cuộc đua” kinh tế toàn cầu

PPP trong “cuộc đua” kinh tế toàn cầu

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thúc đẩy thực hiện thành công Chương trình nghị sự 20...