Thứ sáu, 12/07/2024 - 20:48
Tin mới

Kéo dài quy định về giá dịch vụ giáo dục tạm thời

HĐND TP Hà Nội tán thành kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND TP quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của TP Hà Nội.

Sáng 15/5, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua việc ban hành Nghị quyết "Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND TP quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của TP Hà Nội".

Kéo dài quy định về giá dịch vụ giáo dục tạm thời
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương trình bày Tờ trình của UBND TP

Theo Tờ trình của UBND TP, ngày 1/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có Công văn số 538/BGDĐT-KHTC về việc lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT.

Đến nay, Bộ GD&ĐT chưa ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Do vậy chưa có căn cứ pháp lý để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xây dựng giá dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Đối với 296 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP đang thực hiện thí điểm đặt hàng năm học 2023-2024 nếu được tiếp tục đặt hàng năm học 2024-2025, 100% đơn vị sẽ được nâng mức tự chủ từ đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên lên mức là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên trong năm 2024.

Xuất phát từ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, để tiếp tục triển khai thí điểm đặt hàng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP trong năm học 2024-2025, việc ban hành Nghị quyết "Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND TP quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của TP Hà Nội" là cần thiết.

Kéo dài quy định về giá dịch vụ giáo dục tạm thời
Quang cảnh kỳ họp

Cho ý kiến về nội dung này, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND TP tại Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 8/5/2024.

Cụ thể, kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND TP quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của TP Hà Nội để áp dụng cho năm học 2024-2025.

Trường hợp Chính phủ ban hành chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương dẫn đến có biến động giá dịch vụ giáo dục tạm thời, UBND TP chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xác định mức giá cụ thể bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương theo quy định của Chính phủ trình HĐND TP phê duyệt.

Link bài gốc Copy link
 
Lượt xem: 7
Tác giả: Hạnh Nguyên
Tin liên quan